สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2013
อัพเดท8/08/2015
ผู้เข้าชม86951
แสดงหน้า126750
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
การเลือกสถานที่สอบเทียบ

อ่าน 916 | ตอบ 1
การเลือกสถานทีในการส่งเครืองมือวัดไปสอบเทียบ
      หากเราต้องการเลือกสถานทีสอบเทียบเครืองมือวัด เราจะมีเกณฑ์หรือพิจารณา จากอะไรได้บ้างวาสถานทีสอบเทียบนั้น มีความน่าเชือถือและเราจะเรียกร้องขอดูเอกสาร หรือหลักฐานใดบ้างจากสถานที่สอบเทียบเครืองมือวัดนั้น ๆ พิจารณาได้จากหลาย ๆ อย่างประกอบกัน เช่น
1. สถานทีนั้นได้รับการรับรองจากองศ์กร หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง แล้ว
2. สถานทีนั้นมีชือเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงการ ถ้าไม่รู้จักกันให้ถามเพือนใน โรงงานอื่นซึงต้องมีผู้รู้จักบ้าง
3. ในขณะทีเข้าไปติดต่อ ได้เห็นสถานที่สะอาด มีเครืองมือ อุปกรณ์และ บุคลากรพร้อม เพื่อการทํางานอยางเป็นกิจจะลักษณะ
4. สําหรับเอกสารทีควรจะดูเช่น ใบรับรอง , รายชื่อเครื่อง , Calibration traceability และรายละเอียดอืน ๆ นั้น สถานที่ซึงพร้อมให้บริการมักจะแสดงให้ เห็นอยูทีบอร์ดหรือในทีซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่ายโดยไม่ต้องขอ แต่ถ้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีแสดงไว้ก็มีสิทธิ์สอบถามได้
5. ที่สําคัญอีกอยางหนึงก็คือ การสอบกลับของเครืองมือมาตรฐาน ซึง สามารถสอบกลับไปถึงระดับ SI Unit หรือไม่ ตลอดจนสอบกลับไปยังวิธีการ สอบเทียบ และตัวบุคลากรสอบเทียบ 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 18/11/2019 16:33
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :