สถิติ
เปิดเมื่อ17/01/2013
อัพเดท8/08/2015
ผู้เข้าชม86951
แสดงหน้า126750
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
บทความ

ความรู้สอบเทียบ
 

การติดตั้งเครื่องให้ถูกวิธี

อ่าน 961 ครั้ง
สถานทีสําหรับติดตั้งเครืองชังวิเคราะห์ในห้องทดสอบ      เนืองจากภายในเครืองชังแต่ละเครือง ประกอบด้วยชินส่วนทีบอบบาง ซึงได้รับก...
 
 

ปัจจัยในการสอบกลับเครื่องมือ

อ่าน 1476 ครั้ง
ปัจจัยหลักของความสามารถสอบกลับได้ 1. เปรียบเทียบอยางต่อเนืองเป็ นลูกโซ่ จากผู้ใช้งานเครืองมือวัด กลับ ไปสู่มาตรฐานทีผู้เกียวข้องยอมรับ ซึงโดยทัวไ...
 
 

ตัวอย่างคำถามที่ถูกตรวจประเมิน

อ่าน 1305 ครั้ง
ตัวอย่างคําถามทีใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ 1. มีหลักการในการกาหนดเครืองมือทีต้องได้รับการสอบเทียบอย่างไร   คําตอบ กาหนดหลักเกณฑ์การกำหนดเครือง...
 
 

การเลือกสถานที่สอบเทียบ

อ่าน 916 ครั้ง
การเลือกสถานทีในการส่งเครืองมือวัดไปสอบเทียบ       หากเราต้องการเลือกสถานทีสอบเทียบเครืองมือวัด เราจะมีเกณฑ์หรือพิจารณา จากอะไรได้บ...
 
 

การใช้งานอ่างควบคุมอุณหภูมิ

อ่าน 4143 ครั้ง
การใช้งานอ่างควบคุมอุณหภูมิถูกวิธี วิธีการติดตั้งและใช้งาน   เลือกตำแหน่งวางเครื่องให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ควรมีระยะห่างจากผนัง อย่างน้อย 20 เซน...
 
 

ทำไมต้องมีการสอบเทียบ

อ่าน 1282 ครั้ง
ตอน 1   คำพูดที่ว่า ปรับตัวก่อน ได้เปรียบ ยังคงใช้ได้ดีจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลก ธุรกิจ...
 
 

การทวนสอบเครื่องมือ

อ่าน 4704 ครั้ง
การทวนสอบ ( Verification ) การทวนสอบ ( Verification )  หมายถึง  การยืนยันโดยการตรวจสอบ และมีหลักฐานแสดงว่าเป็นไปตามข้อกำหนดท...
 
 

การพิจารณาก่อนส่งเครื่องมือ

อ่าน 989 ครั้ง
 ข้อควรพิจารณาก่อนส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบ           เราได้พูดถึงใบรายงานผลการสอบเทียบที่เราได้รั...
 
 

การพิจารณาตรวจรับเครื่องมือ

อ่าน 1356 ครั้ง
การทวนสอบเครื่องมือวัด วิธีการทวนสอบ       สูตร    | ค่า Correction + ค่า Uncertainty | ...
 
 

การกำหนดค่าคลาดเคลื่อน

อ่าน 13249 ครั้ง
จะกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมืออย่างไรดี ??? ก่อนที่จะเลือกใช้เครื่องมือวัดใดๆ ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ ...
 
12